Vlasništvo i obaveza podmirenja računa

Vlasništvo i obaveza podmirenja računa

Poštovani; suvlasnica sam dijela 1/4 stana koji sam stekla ostavštinom majke. Nad ostale 3/4 suvlasnik je moj otac. Na toj adresi nisam prijavljena i živim u Kanadi. Moj otac u potpunosti i neometano koristi stan bez naknade za moj dio ili sličnih potraživanja s moje strane. Problem je u tome sto je on napravio velike dugove godinama ignorirao redovne platne obaveze prema servisnim, uslužnim i komunalnim poduzećima i sad insistira na mom financijskom učešću u otplati tih dugova pozivajući se na moje suvlasničke obaveze. Pitanje: S obzirom da nisam prijavljena na toj adresi, stan ne koristim ni u kom obliku, kao ni uslužne, servisne, ni komunalne usluge, da li sam, kao suvlasnik s manjim dijelom, obavezna učestvovati u troškovima korisnika stana. Molim Vas da me bar u općim crtama uputite u moja prava i obaveze.

S obzirom da ste suvlasnik nekretnine (stana) u 1/4 dijela, dužni ste plaćati režijske troškove koji se odnose na navedenu nekretninu (stan), bez obzira što istu nekretninu ne koristite. Naime, prema odredbi čl. 38 st. 2 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
plodovi i druge koristi od cijele stvari, kao i troškovi i tereti, dijele se među suvlasnike razmjerno veličini njihovih suvlansičkih dijelova, ako se drukčije ne sporazumiju.Vi u svakom trenutku možete pokrenuti postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice u izvanparničnom postupku pred nadležnim sudom. Također, eventualno Vam ostaje mogućnost od Vašeg oca potraživati naknadu za korištenje Vašim suvlasničkim dijelom stana.

 

Marko Križanec dipl.iur.

Na Vaša pitanja odgovara: Marko Križanec, dipl. iur. sa iskustvom iz područja nasljednog prava, ostavinskog postupka i zemljišno-knjižnog prava

28.10.2016.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana