Uknjižba i parcelacija zemljišta

Uknjižba i parcelacija zemljišta

Poštovani, naslijedila sam od djeda 1/3 poljoprivrednog zemljišta, čime sam postala suvlasnik tog zemljišta zajedno sa svoja dva strica. U katastru je suvlasništvo provedeno i imam posjedovni list. Prema katastru cijelo zemljište je jedna čestica, dakle nije parcelizirano na tri dijela. U zemljišnim knjigama vlasnik je moja baka, pa su me u zemljišno-knjižnom odjelu uputili da pripremim originalnu dokumentaciju kojom se dokazuje kako sam od bake, preko djeda dobila suvlasništvo nad tim zemljištem. Trenutno sam angažirana u pribavljanju dokumentacije kako bi i u zemljišne knjige bila upisana kao suvlasnik, tako da podaci u zemljišnim knjigama odgovaraju katastarskim podacima. Što je potrebno napraviti kako bi se mogla upisati u zemljišne knjige kao vlasnik svog dijela zemljišta?Što je potrebno za parcelizaciju čestice i jesu li potrebni potpisi svih suvlasnika zemljišta (ili je dovoljno da se većina suvlasnika složi sa parcelizacijom - u ovom slučaju dva od tri suvlasnika) kako bi se parcelizacija provela? Zahvaljujem

U Vašem konkretnom slučaju potrebno je pribaviti izvornik pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju iza Vaše pok. bake, te navedeno, zajedno s izvornikom pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju iza Vašeg pok. djeda (pod uvjetom da je djed stekao pravo vlasništva navedene nekretnine izravno od bake) i prijedlogom za uknjižbu (upis prava vlasništva) predati u zemljišnoknjižni odjel suda, mjesno nadležnom prema mjestu gdje se nekretnina nalazi.

Što se tiče "parcelacije čestice", to je moguće, bilo u sporazumu sa svim suvlasnicima, u granicama mogućeg i dopuštenog (dobrovoljno razvrgnuće), bilo putem suda (sudsko razvrgnuće). Pravo na sudsko razvrgnuće ima svaki od suvlasnika u svako doba (osim iznimno, kad bi to bilo na štetu ostalih) i to mu pravo ne zastarijeva. Ako ne postoji o tome valjani drukčiji sporazum stranaka, sud će nekretnine dijeliti geometrijski, ako je to moguće, a ako nije, sud će odlučiti da se stvar proda na javnoj dražbi ili na drugi prikladan način, a dobiveni iznos podijeli razmjerno suvlasničkim dijelovima.

Napominjem da suvlasnik ima i pravo na razvrgnuće isplatom (suvlasnik dobiva stvar (nekretninu), a ostale suvlasnike isplati u novcu) ako je to posebno određeno zakonom ili pravnim poslom ili ako učini vjerojatnim da za to postoji osobito ozbiljan razlog (suvlasnici čiji su suvlasnički dijelovi barem devet desetina ne moraju učiniti vjerojatnim postojanje osobito ozbiljnog razloga).

Uz poštovanje,

Marko Križanec dipl.iur.

Na Vaša pitanja odgovara: Marko Križanec, dipl. iur. sa iskustvom iz područja nasljednog prava, ostavinskog postupka i zemljišno-knjižnog prava

11.03.2013.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana