Prodaja kuće bez dozvole suvlasnika

Prodaja kuće bez dozvole suvlasnika

Supruga se upisala u 1/2 kuće i 1/2 okućnice od 800 m/2, drugih 820 m/2 okućnice je u vlasništvu kćeri. Živimo već 3 godine odvojeno. Supruga odbija prodaju kuće i odbija plaćati režije. Imamo li kćer i ja pravo prodati kuću bez njenog potpisa?

<ul><li>Najmoprimac ne smije vršiti preinake u stanu bez prethodne pisane suglasnosti Vas kao najmodavca. Ukoliko najmoprimac to ipak učini te preinačuje stan, zajedničke prostorije i uređaje zgrade bez Vaše prethodne pismene suglasnosti imate pravo raskinuti ugovor o najmu stana, u pisanom obliku i s obrazloženjem, s rokom iseljenja najmoprimca koji ne smije biti kraći od 15 dana. Otkazni rok u slučaju prodaje stana ovisi o odredbama ugovora o najmu kojeg ste sklopili. Ukoliko date svoj pisani pristanak, najmoprimac ima pravo ulagati u Vaš stan. U tom slučaju najmodavac od Vas može potraživati da mu se naknadi vrijednost onoga što je uložio u stan. Uspjeh njegovog zahtjeva ovisit će o tome koliko će moći dokazati da je uložio, odnosno ovisno o odredbama ugovora. Sa najmodavcem možete sklopiti aneks ugovora u kojem ćete uvrstiti odredbu da najmoprimac nema pravo na naknadu troškova zbog ulaganja u stan.</li><li>Supruga se upisala u 1/2 kuće i 1/2 okućnice od 800 m/2, drugih 820 m/2 okućnice je u vlasništvu kćeri. Živimo već 3 godine odvojeno. Supruga odbija prodaju kuće i odbija plaćati režije. Imamo li kćer i ja pravo prodati kuću bez njenog potpisa?</li><li>Iz Vašeg pitanja zaključujem da su na predmetnoj nekretnini kao suvlasnice uknjižene Vaša supruga i Vaša kćer u ½ idealnog dijela kuće i okućnice u površini od 800 m2 dok je okućnica u površini od 820 m2 u isključivom vlasništvu Vaše kćeri. To znači da su obje suvlasnice kuće i okućnice površine 800 m2. Ovdje se radi o suvlasništvu idealnog dijela nekretnine što znači da vlasništvo Vaše supruge i kćeri nije točno na polovici kuće tj. na polovici zemljišta bez obzira na faktično posjedovanje nekretnine, odnosno bez obzira tko u kojoj polovici kuće živi. </li><li>Iz Vašeg pitanja proizlazi da Vaša supruga ne ispunjava svoje obaveze kao suvlasnica nekretnine, ne podmiruje režijske troškove te također ne želi niti prodati svoj suvlasnički dio nekretnine. S obzirom da Vi niste upisani kao vlasnik nekretnine ne možete ju niti prodati. Vaša kćer može prodati svoj idealni suvlasnički dio nekretnine, ali ne i cijelu kuću i okućnicu. Ukoliko ćete imati problema sa takvom prodajom, tj. kupci neće htjeti kupiti nekretninu na kojoj nije uspostavljeno vlasništvo posebnog dijela, odnosno neće htjeti kupiti nekretninu koja je u suvlasništvu više osoba, možete tražiti razvrgnuće suvlasničke zajednice.</li><li>Niže Vam predlažemo nekoliko varijanti rješavanja problema.</li><li>Jedan od načina je da Vaša kćer kao suvlasnica provede etažiranje predmetne nekretnine. Ukoliko drugu suvlasnik ne želi provesti postupak etažiranja niti potpisati diobni ugovor, te inzistira na razvrgnuću suvlasničke zajednice na raspolaganju joj stoje sljedeće opcije. </li><li>Najjednostavniji put koji zahtjeva najmanje vremena i troškova jest razvrgnuće pismenim sporazumom. U takvom sporazumu sa drugim suvlasnikom Vaša kćer može dogovorno urediti i način razvrgnuća suvlasničke zajednice. Postoji nekoliko načina razvrgnuća: </li><li>(1) geometrijska dioba nekretnine, što znači da će svatko dobiti u vlasništvo ½ nekretnine koje je do sada bio suvlasnik, </li><li>(2) prodaja na javnoj dražbi (tzv. civilna dioba) gdje se dobiveni novac od prodaje dijeli između Vaše kćeri i supruge razmjerno njihovim suvlasničkim dijelovima; ili</li><li>(3) razvrgnuće isplatom gdje jedan suvlasnik isplaćuje drugog. </li><li>Za procjenu vrijednosti nekretnine Vaša kćer može angažirati ovlaštenog sudskog vještaka. Troškove razvrgnuća snosit će razmjerno svom suvlasničkom djelu osim ukoliko drugačije ne odrede spomenutim sporazumom. Nakon što potpišu sporazum trebat će od zemljišnoknjižnog suda zatražiti da otpiše katastarsku česticu u vlasništvu Vaše kćeri te za nju otvori i upiše ju u novi zemljišnoknjižni uložak. </li><li>Ukoliko se kuća i obje okućnice nalaze na istoj katastarskoj čestici najprije će Vaša kćer morati napraviti parcelaciju nekretnine, što znači angažirati geodetu koji će Vam izraditi geodetski elaborat na temelju kojeg ćete u katastru evidentirati dvije katastarske čestice, gdje je ranije bila samo jedna. Tek ćete sada moći zatražiti otpis katastarske čestice u vlasništvu Vaše kćeri.</li><li>Ukoliko supruga ne pristaje na sporazumno razvrgnuće suvlasničke zajednice, isto se može ostvariti putem suda u izvanparničnom postupku. Tada će sud pravomoćnom presudom razvrgnuti suvlasničku zajednicu na način da istu geometrijski podjeli ili ju proda na javnoj dražbi. Problem može nastati ukoliko Vaša supruga ospori veličinu suvlasničkih dijelova, tj. počne tvrditi da je njezin suvlasnički dio veći od ½. U tom će Vas slučaju sud uputiti na parnicu. Parnični postupak može trajati i do nekoliko godina te će predstavljati veliki izdatak za obje strane. Troškove parničnog postupka snosi strana koja ne uspije sa svojim zahtjevom odnosno snosit ćete troškove podjednakom dijelovima. Nakon što sud donese presudu morat ćete napraviti sve spomenute radnje kao i nakon potpisivanja sporazuma o razvrgnuću suvlasničke zajednice. Iz tog Vam razloga savjetujem da pokušate sporazumom razvrgnuti suvlasničku zajednicu. Kako je riječ o složenom postupku, savjetujemo Vam da angažirate stručnu osobu. </li><li></li></ul>

Oznake: najam, ugovor
28.07.2008.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana