Ostavrivanje prava, a nemam dokumente koji ih dokazuju

Ostavrivanje prava, a nemam dokumente koji ih dokazuju

U braku sam bila 1984-2004. pravno i u tom vremenu smo sagradili kuću preko Stambene zadruge. Kuća nikada nije prevedena sa Stambene zadruge. Razvedeni smo od 2004., te bih tražila isplatu svog dijela kuće, ali nemam niti jednog papira niti o gradnji niti o vlasništvu jer je sve ostalo u kući gdje bivši suprug još uvijek živi. Ne znam niti do kada imam pravo tražiti svoj dio, da zakonski ne zakasnim i ostanem bez ičega.

  • Sve potrebne dokumente trebali biste moći pribaviti od Stambene zadruge od koje ste kupili nekretninu (pretpostavljamo da je riječ o zemljištu na kojem ste kasnije gradili) ili njezinog pravnog slijednika. Naime, oni su kao prodavatelj imaju najmanje jedan primjerak kupoprodajnog ugovora i tabularne izjave, koje onda u dogovoru s njima možete kopirati i ovjeriti preslike kod javnog bilježnika. Navedeni dokumenti biti će Vam potrebni za vođenje postupka.
    Ukoliko se s bivšim suprugom ne možete dogovoriti oko isplate Vašeg dijela, morat ćete pokrenuti sudski postupak. Vrsta postupka ovisi o tome jeste li i Vi u kupoprodajnom ugovoru navedeni kao kupac i vlasnik nekretnine ili ne. Ako jeste, možete pokrenuti postupak za razvrgnuće suvlasništva isplatom, a ako niste, trebati ćete prvo dići tužbu na utvrđenje da ste suvlasnik nekretnine, jer je ona bračna stečevina, a tek nakon toga možete tražiti civilnu diobu nekretnine, odnosno isplatu Vašeg dijela. U svakom slučaju, vođenje postupka preporučamo da povjerite odvjetniku, jer je riječ o složenim postupcima.
    Što se tiče zastare, pravo na tužbu radi utvrđivanja i diobe bračne stečevine ne zastarijeva. Međutim, zbog Vaše zaštite preporučamo Vam da što prije pokrenete postupak, kako Vaš bivši suprug ne bi raspolagao imovinom na koju imate pravo.
16.07.2007.
Copyright © 2004 - 2019 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana