Oslobađanje od poreza na promet nekretnina

Oslobađanje od poreza na promet nekretnina

U Srpnju prošle godine sam kupila nekretninu - stan na adresi boravišta, koja je ujedno moja prva kupovina nekretnine, u kojoj kao jedini član stanujem. Uredno sam predala papire Poreznoj upravi, no do danas nisam dobila Rješenje. Zbog životnih okolnosti, namjeravam odjaviti prebivalište koje je u drugoj županiji, i gdje posjedujem Darovnim ugovorom 1/2 vikend kuće. Te prijaviti prebivalište u mjestu gdje je gore navedena kupljena nekretnina. Da li po novo nastaloj situaciji mogu nešto učiniti da budem oslobođena porezne obveze, za koju sam već inicirala postupak? Ako da, koliko je m2 dozvoljeno jednom članu da bude oslobođen poreza, i da li je taj dio oporezovan sa 0,5% od tržišne ili kupoprodajne cijene?

Uvjet za porezno oslobođenje za kupnju prve nekretnine kojom građanin rješava vlastito stambeno pitanje jest, između ostalog, da građanin i članovi njegove uže obitelji (bračni drug i djeca) prijave prebivalište i borave na mjestu i adresi gdje se nekretnina nalazi (koju se stječe). Daljnji uvjet je da građanin (koji stječe nekretninu) i članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu (suvlasništvu, zajedničkom vlasništvu) građevinu (stan i/ili kuću). Inače, oslobođenje vrijedi i uz uvjet da površina nekretnine ne prelazi 50 m2 za jednu osobu (65 m2 za dvije osobe, 80 m2 za tri osobe, 90 m2 za četiri osobe itd.), a porez na promet nekretnina po stopi od 5 % plaća se prema tržišnoj vrijednosti nekretnine, s time da porezna uprava u pravilu utvrđuje osnovicu poreza iz isprave o stjecanju (kupoprodajni ugovor i sl.), ali je ovlaštena i sama utvrditi tržišnu vrijednost nekretnine ako procijeni da vrijednost nekretnine navedena u ispravi o stjecanju ne odgovara tržišnoj vrijednosti nekretnine.

Imajući u vidu gore navedene uvjete (iz čl. 11.a Zakon o porezu na promet nekretnina), proizlazi da ne ispunjavate uvjete za oslobođenje od plaćanja porezne obveze (niste prijavili prebivalište kad ste stekli nekretninu, imate drugu nekretninu u (su)vlasništvu).

Marko Križanec dipl.iur.

Na Vaša pitanja odgovara: Marko Križanec, dipl. iur. sa iskustvom iz područja nasljednog prava, ostavinskog postupka i zemljišno-knjižnog prava

14.11.2012.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana