Baka daruje zemljište unuci - treba li platiti porez?

Baka daruje zemljište unuci - treba li platiti porez?

Trebao bih vaš savjet. Radi se o tome da li baka na koju glasi zemljište može darovnim ugovorom prepisat na svoju unuku i da li se u tom slučaju plaća porez ili bi trebala prvo na sina pa onda sin na kćer. I da li je potrebno taj darovni ugovor ovjeriti kod javnog bilježnika?

Baka može zemljište prenijeti ugovorom o darovanju izravno na svoju unuku, bez obveza da unuka kao stjecatelj nekretnine plaća porez na promet nekretnina jer je čl. 13 Zakona o porezu na promet nekretnina određeno da su potomci darovatelja oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretnina pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnine bez naknade (čl. 13 Zakona o porezu na promet nekretnina).
Ako nakon sklapanja ugovora o darovanju, stjecatelj nekretnine (obdarenik) stupa u posjed darovane nekretnine, ugovor mora biti u pisanom obliku, uz ovjeru potpisa darovatelja (radi upisa prava vlasništva obdarenika u zemljišnim knjigama), dok u slučaju darovanja bez prave predaje nekretnine, ugovor o darovanju mora biti u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene (solemnizirane) privatne isprave.

 

Marko Križanec dipl.iur.

Na Vaša pitanja odgovara: Marko Križanec, dipl. iur. sa iskustvom iz područja nasljednog prava, ostavinskog postupka i zemljišno-knjižnog prava

20.11.2014.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana